854 Sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2020

Bunu Paylaş:

854 Sayılı Deniz İş Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58’dir.

Kanun Maddesi: 5

Ceza Maddesi: 50-a)

Fiil: Kanunun 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 5 işçiye kadar; 5 işçi dahil 4.776 ₺ 5 işçiden fazla 9.563 ₺

Kanun Maddesi: 12

Ceza Maddesi: 50-c)

Fiil: 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermemek.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 5 işçiye kadar; 5 işçi dahil 4.776 ₺ 5 işçiden fazla 9.563 ₺

Kanun Maddesi: 13

Ceza Maddesi: 50-ç)

Fiil: 13 üncü madde gereğince engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uymamak.

Açıklama: çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 6.372 ₺

Kanun Maddesi: 20

Ceza Maddesi: 51/1-a)

Fiil: 20 nci madde gereğince gemiadamının kıdem tazminatını ödememek

Açıklama: Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20 nci madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, 3.180₺  Lirasından aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

Kanun Maddesi: 28

Ceza Maddesi: 51/1-b)

Fiil: 28 inci madde gereğince gemiadamının fazla çalışma ücretini ödememek

Açıklama: Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır.

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, 3.180₺  Lirasından aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

Kanun Maddesi: 29

Ceza Maddesi: 51/1-c)

Fiil: 29 uncu madde gereğince gemiadamının ücretini zamanında ve tam olarak ödememek

Açıklama: Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. Gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemiadamı için (2020 yılı) 3.820₺   idari para cezası verilir.

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, 3.180₺  Lirasından aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

Kanun Maddesi: 33

Ceza Maddesi: 51/1-ç)

Fiil: 33 üncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunluluğuna uymamak

Açıklama: Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır.

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, 3.180₺  Lirasından aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

Kanun Maddesi: 37

Ceza Maddesi: 51/1-d)

Fiil: 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödemek

Açıklama: Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır.

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, 3.180₺  Lirasından aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

Kanun Maddesi: 21,23

Ceza Maddesi: 51/2-a)

Fiil: 21 ve 23 üncü maddeler gereğince gemiadamının iade zorunluluğuna uymamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  3.180₺

Kanun Maddesi: 26

Ceza Maddesi: 51/2-b)

Fiil: 26 ncı maddede gösterilen iş sürelerine uymamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  3.180₺

Kanun Maddesi: 35

Ceza Maddesi: 52

Fiil:  Bu kanunun 35 inci maddesinde bahsi geçen yönetmelikte esasa müteallik ve birinci veya ikinci derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve şartlara riayet etmemek.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  birinci  derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve şartlara riayet etmemek 3.180₺

birinci veya ikinci derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve şartlara riayet etmemek 1.586 ₺

Kanun Maddesi: 38

Ceza Maddesi: 53-a)

Fiil:  Gemiadamı ücretlerinden 38 inci maddede gösterilen esaslar dışında para cezası uygulamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  1.586 ₺

Kanun Maddesi: 39

Ceza Maddesi: 53-b)

Fiil:  39 uncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymayarak yapmak,

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  1.586 ₺

Kanun Maddesi: 40

Ceza Maddesi: 53-c)

Fiil:  40 ıncı madde gereğince gemiadamına yıllık ücretli izin vermemek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  1.586 ₺

Kanun Maddesi: 41

Ceza Maddesi: 53-ç)

Fiil:  41 inci madde gereğince gemiadamlarına hafta tatili izni uygulamamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  1.586 ₺

Kanun Maddesi: 42

Ceza Maddesi: 53-d)

Fiil:  42 nci madde gereğince gemiadamına hafta tatili ücretini ödememek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  1.586 ₺

Kanun Maddesi: 43

Ceza Maddesi: 53-e)

Fiil:  43 üncü madde gereğince gemiadamına genel tatil ücretini ödememek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58):  1.586 ₺

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir