Mesai Saatleri İçinde Bilirkişilik Danıştay Kararı

Bunu Paylaş:

Devlet memurunun bilirkişilik görevi nedeniyle mesai saatlerinde görev yerinden ayrılması nedeni ile memura kurumunca disiplin cezası verilmiş, verilen cezaya yapılan itiraz neticesinde bilirkişilik görevinin bir kamu hizmeti olduğu gerekçesi ile ceza  iptal edilmiştir.
 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2012/9065 E.  ,  2015/6532 K.

“İçtihat Metni”
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2012/9065
Karar No : 2015/6532

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
İstemin Özeti : … davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (A) bendinin (b) alt bendi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin 10.01.2011 tarihli ve 35 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; dava konusu disiplin cezasına neden olan maddi sebebin çağrılması üzerine … Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacak keşfin icrasına yönelik yazının tebliği için karakola gitmesi olduğu anlaşılan


davacının, kendi kişisel işleri için değil de yine bir kamu hizmetinin görümüne yönelik olarak bilirkişilik yaptığı dosya için yerinden ayrılmış olduğu ve bu sürenin toplam 25 dakika gibi kısa bir süre olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu nedenle disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda ….İdare Mahkemesince verilen …. tarihli ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 07/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir