Maden İşlerinde Gerekli Eğitimler

Bunu Paylaş:

19.09.2013 tarih 28770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak almaları gerekli özel eğitimler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Özel Riski Bulunan İşlerde Çalışacakların Eğitimi
 2. Sondajla Maden Çıkarılan İşlerde Eğitim
 3. Solunum ve Canlandırma Cihazı Eğitimi
 4. Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi
 5. Metanlı Ocakta Temizlikte Çalışacakların Eğitimi
 6. Hayat Hatlarının Kullanımına İlişkin Eğitim
 7. İşyeri Şartlarına Uygun Özel Acil Durum Eğitimi
 8. Hayatta Kalma Eğitimi
 9. Helikopterli Kurtarma Destek Elemanı Eğitimi
Özel Riski Bulunan İşlerde Çalışacakların Eğitimi

İşverenin genel yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a)      Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;

3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerde Eğitim

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri İle Yeraltı ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler Ek-1

1.4. Her işyerinde kendilerine verilen işi yapabilmek için gerekli beceri, tecrübe ve eğitime sahip yeterli sayıda kalifiye çalışan bulundurulur.

1.5. Çalışanlara sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmeleri için yeterli bilgi, talimat ve eğitim verilir ve bu eğitimler tekrarlanır. İşveren, çalışanlara verilen talimatların kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmalarını önleyecek şekilde kolay anlaşılır olmasını sağlar.

Solunum ve Canlandırma Cihazı Eğitimi

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri İle Yeraltı ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler Ek-1

5.3.3. 2/7/2013  tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanların zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulur. Bu yerlerde bu ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda çalışan bulunur. Bu ekipman uygun yerlerde saklanır ve korunur.

Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri İle Yeraltı ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler Ek-1

14.1. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilirler. Arama, kurtarma ve tahliye konusunda yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında görevlendirilen destek elemanı sayısının 10’dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. Çalışan sayısının 10’dan az olduğu durumlarda bu eğitimi her çalışanın alması sağlanır.

Bu eğitimler; yapılan işin niteliğine uygun olarak ve gerekli teorik ve pratik eğitimleri içerecek şekilde verilir, belgelendirilir ve bu eğitimler her altı ayda bir yenilenir. Arama, kurtarma ve tahliye için kullanılacak ekipmanlar, kolayca ulaşılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir.

Metanlı Ocakta Temizlikte Çalışacakların Eğitimi

Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak  Asgari Özel Hükümler Ek-3

10.14. Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz. Temizlik çalışmalarında bulunacak kişilerin konu ile ilgili özel eğitim alması zorunludur. Metan oranının çalışma ortamında sık sık değiştiği hallerde, metan oranına göre ayarlı, ses ve ışık uyarısı yapan metan dedektörü bulundurulur veya bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur.

Hayat Hatlarının Kullanımına İlişkin Eğitim

Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak  Asgari Özel Hükümler Ek-3

18.1. Hayat hatlarının acil durumlarda kullanımına ilişkin, çalışanlarda davranış değişikliği sağlayacak şekilde eğitimler verilir.

İşyeri Şartlarına Uygun Özel Acil Durum Eğitimi

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde  Uygulanacak  Asgari Özel Hükümler Ek-4

3.1. Genel acil durum eğitimine ek olarak, çalışanlara sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen işyerinin özelliğine uygun eğitim verilir.
Hayatta Kalma Eğitimi

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde  Uygulanacak  Asgari Özel Hükümler Ek-4

3.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak, çalışanlara hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun eğitim verilir.

Helikopterli Kurtarma Destek Elemanı Eğitimi

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde  Uygulanacak  Asgari Özel Hükümler Ek-4

6.3. Çalışanların ikamet ettikleri işyerlerinde, helikopter hareketleri esnasında yeterli sayıda, amaca uygun eğitimli destek elemanı helikopter pistinde hazır bulunur.3 Cevap

 1. 4 Aralık 2018

  […] Sondajla Maden Çıkarılan İşlerde Eğitim […]

 2. 4 Aralık 2018

  […] Özel Riski Bulunan İşlerde Çalışacakların Eğitimi […]

 3. 15 Ocak 2019

  […] Maden İşlerinde Gerekli Eğitimler […]