2018/2 Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

Bunu Paylaş:

2018 yılının ikinci yarısında Temmuz ayı başından itibaren geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanı tutarı açıklandı.

Maliye Bakanlığının, 2018/8 sayılı Genelgesinde  kıdeme esas ücretin belirlenmesinde kullanılan katsayılara ilişkin esaslar belirlendi.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı için tıklayın.
Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

En az bir yıl çalışmış ve iş sözleşmesi kanunda belirtilen şartlar uyarınca kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde feshedilen işçilere, işverenlerin kıdem süresine göre ödediği kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak aylık ücretin üst sınırıdır. Örneğin, işçi 10.000 tl aylık alsa dahi, kıdem tazminatının hesabında tavan ücret kullanılacak, fazlası dikkate alınmayacaktır.

Kıdem tazminatı hesabı, çalışanın kıdem süresine göre yapılır. Her yıla karşılık çalışana bir giydirilmiş ücret ödenir. Artık olan süreler ise oranlanarak hesaplanır. 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışanların giydirilmiş ücretleri kıdeme esas ücret tavanı ile sınırlandırılmıştır. Giydirilmiş ücreti kıdeme esas ücret tavanını aşan kişinin kıdem tazminatı hesaplanmasında esas alınan ücreti tavan ücret olacaktır. Bu nedenle kıdem tazminatı tavanı, tavanı aşan ücreti olan çalışanları ilgilendirmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Neye Göre Belirlenir?

Kıdem tazminatına esas ücret tavanı en yüksek devlet memurunun aldığı emekli ikramiyesi tutarıdır. Memur maaşlarının katsayısına göre kıdeme esas ücret tavanı belirlenmektedir.

2018 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

Buna göre 01.07.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 ₺ olarak belirlendi.
Maliye Bakanlığının, 2018/8 sayılı Genelgesinde  kıdeme esas ücretin belirlenmesinde kullanılan katsayılara ilişkin esaslar belirlendi. İlgili Genelge şu şekilde:

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :        27998389-010.06.02-5278                                                                                                                04/07/2018

Konu :     Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE
(Sıra No: 8)

 

1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında,

“Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01/07/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,11794), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,8461), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,037402) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 6.455,55 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5.754,98 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/1/2018 tarihli ve 138 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin “A- Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler” Bölümünün 1 inci maddesinin (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin “A- Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler” Bölümünün 1 inci maddesinin (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin “A- Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler” Bölümünün 1 inci maddesinin (e) bendiyle yükseltilmiş olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

f) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK- I)’de gösterilen grupların 30/06/2018 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30/06/2018 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 11.747,58 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %8,65 oranında artırılmıştır.

2- 2018 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL’dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/07/2018-14/07/2018 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/07/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.434,42 TL’dir.5- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01/07/2018 tarihi itibarıyla 5.086,08 TL’dir.

Gereğini arz / rica ederim.

Naci AĞBAL Maliye Bakanı