Acil Durumlar

Bunu Paylaş:

İçindekiler

Acil durum nedir?

Acil durum aşamaları ve kısaca yapılması gerekenler:

Acil durumların belirlenmesi

Acil durumların etkilerinin sınırlandırılması

Acil durumların etkilerini ölçme ve değerlendirme

Acil durum planı ve tatbikatların varlığı

İşyeri bilgileri, tarihler

ç) Belirlenen acil durumlar

 1. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
 2. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

Kroki ve vaziyet planları

Acil durumlarda görevlilerin listesi ve iletişim bilgileri

Dış kuruluşlarla irtibat numaraları

Paraflar ve yetkili imzalar

Krokilerin aslıması
Acil durum tahliye planı ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi

Tahliye sonrası sayım ve izleme prosedürleri

Tahliye planı ve talimatlar

Tahliye sırasında refakat tedbirleri

Acil durum ekiplerinin oluşturulması

İlkyardımcı Sertifikası

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

Acil durum ekipleri koordinatörü

Ekiplerin en az üç kişiden oluşması

Acil durum ekip listelerinin ilan edilmesi

Acil durum ekiplerinin kullanacakları ekipmanların bulundurulması

Tatbikat raporu

Acil durum ekiplerinin eğitimi ve söndürme ve tahliye tatbikatı

Acil durum planı hakkında bilgilendirme ve planın dağıtımı

İşe girişte acil durum planı bilgilendirmesi

Acil durum ekiplerinin özel eğitimi

İlgili kurumlarla irtibatı sağlama

Devre dışı bırakma prosedürleri

Acil durum planının yenilenmesi

EK-  Acil durum planı için muhtemel başlıklar

 

Acil durum nedir?

İşyerini, çalışanları, kamuyu, çevreyi tehdit eden öngörülemeyen olaylardır. Sel, fırtına, doğal afet, deprem, yangın, zehirli gaz veya kimyasal yayılması, nükleer kazalar, patlamalar, toplumsal olaylar vb.

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

ifade eder.

 

Acil durum aşamaları ve kısaca yapılması gerekenler:

Acil durumların belirlenmesi

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) Sabotaj ihtimali.

 

Acil durumlar belirlenirken olabildiğince kapsayıcı bir yaklaşım tercih edilmelidir. Acil durumlar belirlenirken, tüm işyerini kapsayan bir zafiyet analizi yapılmalıdır. Bu analizde, potansiyel acil durumun ne olabileceği, meydana gelme olasılığı, sonuçlarının şiddeti ve hasar vereceği hedef kitle, acil durumda kullanılacak kaynaklar bir arada değerlendirilir, toplam risk skoru minimize edilmeye çalışılır:

 

Acil durum Olasılık Can kaybı Mal kaybı İş kaybı İç kaynaklar Dış kaynaklar Toplam
Yüksek   5         Düşük    1 Yüksek 5 Düşük 1 Zayıf  5

Güçlü 1

Zayıf  5

Güçlü 1

 

Acil durumların etkilerinin sınırlandırılması

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 Madde 8/b)

Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

Tehlikeli yayılmalar (zehirli gaz, kimyasallar vb. ) büyümeden meydana geldiği yerde sınırlandırılmalı ve müdahele edilmeli.

 (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.

(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.

 

Acil durumların etkilerini ölçme ve değerlendirme

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 Madde 8/c)

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

Muhtemel yayılmaların ve maruziyetlerin modellenmesi ve değerlendirilmesi gibi.

 

Acil durum planı ve tatbikatların varlığı

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 Madde 8/ç)

Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

 

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

 

MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:

İşyeri bilgileri, tarihler

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e) Acil durum tahliye planı ve tahliye yöntemleri.

Kroki ve vaziyet planları

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

Acil durumlarda görevlilerin listesi ve iletişim bilgileri

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

Dış kuruluşlarla irtibat numaraları

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Paraflar ve yetkili imzalar

(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

Krokilerin asılması

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Acil durum planın tamamına herkesin sahip olması gerekmez. Her çalışana ilgili olduğu bölümün verilmesi daha uygun olur. Acil durum planında yer alan bilgiler, veriler, haritalar uygun ortamda ve kolay ulaşılır olmalıdır. Örneğin yağmurlu havada kağıt uygun bir ortam değildir. Bazı harita ve talimatlar küçük kartlar haline getirilip çalışanların yanlarında taşıması sağlanabilir.

 

Acil durum tahliye planı ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

Tahliye sonrası sayım ve izleme prosedürleri

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 10 – (2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

Tahliye planı ve talimatlar

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 10 – (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

Tahliye sırasında refakat tedbirleri

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 10 – (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 10 –  (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

Acil durum ekiplerinin oluşturulması

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 Madde 8/d)

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681)

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

İlkyardımcı Sertifikası

(İlk Yardım Yönetmeliği Madde 21) – Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

(Değişik fıkra:RG-18/03/2004-25406) İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç  yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

 İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

(İlk Yardım Yönetmeliği Madde 16 )- (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)(1)

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.)

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

Acil durum ekipleri koordinatörü

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Ekiplerin en az üç kişiden oluşması

(Türkiye Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik MADDE 126- (1)) içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede acil durum ekipleri oluşturulur.

a) Söndürme ekibi,

b) Kurtarma ekibi,

c) Koruma ekibi,

ç) İlk yardım ekibi.

 (3) Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3”er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2”şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

Acil durum ekip listelerinin ilan edilmesi

 (5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

 Acil durum ekiplerinin kullanacakları ekipmanların bulundurulması

(Türkiye Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik MADDE 128– )

(3) Ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadırlar. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeyi  uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.

Acil durumlarda kullanılacak ekipman ve kaynaklar, kullanımda, stok ve yedek olmak üzere üç kategoride bulundurulmalıdır. Acil durum ekipmanları acil durumlarda kolayca ulaşılacak güvenli yerlere konur.

Tatbikat raporu

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 MADDE 13 – (1) :

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Acil durum ekiplerinin eğitimi ve söndürme ve tahliye tatbikatı

(Türkiye Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik MADDE 129(1): 

Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

Uygulamalı eğitim gerekli davranış tarzını kazandırana değin inatçı bir şekilde sürdürülmelidir.

 

Acil durum planı hakkında bilgilendirme ve planın dağıtımı

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 MADDE 15 – (1) :

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

İşe girişte acil durum planı bilgilendirmesi

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Acil durum ekiplerinin özel eğitimi

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

 

İlgili kurumlarla irtibatı sağlama

e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

İlgili kurumlara bilgi aktarma ve iletişim düşünüldüğünde, acil durumlarda enerji ve iletişm hatlarının kesilmiş olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İletişim araçları mümkün olduğunca alternatifli ve yedekli olarak temin edilmelidir.

Devre dışı bırakma prosedürleri

f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

Devre dışına alma sadece yetkili gözetiminde ve önceden belirlenen protokollerin sıkı takibi ile acil durum koordinatörleriyle irtibat halinde yapılmalıdır. Devre dışına alma ve enerji kesme sırasında, acil durum ve güvenlik sistemlerini olumsuz etkileme riski göz önünde bulundurulmalıdır.

g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

Acil durum planının yenilenmesi

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 MADDE 14 – (1):

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

 

Acil durum planları yenilendiğinde, dağıtım planına göre tüm eski versiyonlar takip edilerek yenisi ile değiştirilmelidir.

 

 EK-  Acil durum planı için muhtemel başlıklar

 

 1. GİRİŞ

Hedefler: Yasal yükümlülükler

Hedefler: Tesis içi sağlık ve güvenlik programı

Hedefler: Personelin eğitimi

Hedefler: Halk sağlığı ve güvenliği

 

2.YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Planın hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

Asıl ve yedek acil durum koordinatörleri

Kamu servisleri ile irtibat

Yerel sanayi yönetimi ile irtibat

Acil durum müdahele ekibi

Medya ile iletişim

Personel eğitim programı

Tesis denetimleri

 • Tesis içi risk değerlendirmesi

Tehlikeli atık yönetimi

Alt işverenler ile irtibat

Dökümantasyon yönetimi

Acil durum müdahele organizasyonun ana hatları

 

 1. PLANIN DAĞITIMI

İşyeri çalışanları

Kamu servisleri

 1. ACİL DURUM EKİPMANLARI VE KAYNAKLARI

Acil durum sınırlandırma ekipmanları ve kaynakları

Kişisel koruyucu donanım ve kıyafetler

Yangınla mücadele ekipmanları

Tıbbi malzemeler

İzleme ve alarm sistemleri

Karşılıklı işbirliği programlarından sağlanan ekipman ve kaynaklar

Alt işverenler ve yüklenicilerden sağlanan ekipman ve kaynaklar

 

5.VERİLERİN/BİLGİLERİN KONUMU

Kimyasal envanteri

Malzeme güvenlik bilgi formları

İşyeri vaziyet planları

Kat planları

Tehlikeli alanlar/maddelerin yerleri

Havuz, su deposu ve drenajlar

İşyerinin bulunduğu bölgenin topoğrafyası

Tesis civarında etkilenmesi muhtemel doğal kaynaklar

 

6.TEHLİKE YÖNETİMİ

Tehlikeli kimyasal, enerji, materyal ve durumlar

MSDS ve diğer spesifikasyonlar

İşyeri eklentileri ile ilgili tehlike ve riskler

İşyeri dışında yapılan operasyonlarla ilgili tehlike ve riskler

Proseste ortaya çıkan yan ürünler

Tehlike ve risklerin özeti: Türleri, potansiyel hedef kitleleri, potansiyel hedef çevresel kaynaklar ve yönetim stratejileri

 

7.MUHTEMEL ACİL DURUM: GENEL PROSEDÜRLER

Denetimler (türleri, sıklığı, sorumluluklar, dökümantasyon)

Genel personel (sorumluluk, komuta zinciri, dökümantasyon)

 

8.ACİL DURUM HALİ: UYARI PROSEDÜRLERİ

Acil durum müdahele koordinatör ve ekiplerinin bilgilendirilmesi

Tahliye alarm sisteminin devreye girmesi

Kamu servislerine bilgi verilmesi

Etkilenmesi muhtemel diğer kişi ve tesislere haber verilmesi

Yüklenici ve alt işverenlere haber verilmesi

Karşılıklı yardımlaşma programı dahilindeki partnerlere bilgi verilmesi

 

9.ACİL DURUM HALİ: TAHLİYE PROSEDÜRLERİ

Birincil ve ikincil kaçış yolları

Toplanma alanlarının yerleri

İletişim ihtiyaçları

İnsanların tahliye sırasında ve toplanma bölgelerinde izlenmesi

Dekontaminasyon ve tıbbi yardım prosedürleri

Geçici barınma/sığınma

 

 1. ACİL DURUM HALİ: HASAR SINIRLANDIRMA PROSEDÜRLERİ

İletişim ihtiyaçları

Havalandırma sistemleri

Set ve bariyerler

Emici malzemeler

Yangın barikatları

Kaçak sıvıların geçici depolanması

Tehlikeli materyallerin geçici depolanması

Takip prosedürleri

 

11.ACİL DURUM HALİ: ÖZEL PROSEDÜRLER

Yangın/Patlama

Sel

Fırtına

Elektrik

Zehirli gaz yayılması

Tehlikeli parçacık kaçakları

Enerji kesintisi

İşlemsel birimlerin arızası

Tehlikeli atık yayılması

 

12.ACİL DURUM HALİ: EKİPMANIN DEVRE DIŞINA ALINMASI

Tesis içerisinde yetkili kişiler

Protokoller

 

 1. NORMAL İŞLETME ŞARTLARINA DÖNÜŞ

Güvenli şartların belirlenmesi

Yeniden giriş

Acil durum kaynaklarının ve materyallerinin yenilenmesi

Temizlik ve dekontaminasyon

Güvenlik cihazlarının, monitörlerin, alarmların ve yapısal bütünlüğün test edilmesi

Ekipmanın devreye alınması

 

14.EĞİTİM

Tüm personel için genel gerekler

Uygun işyeri düzeni ve davranışlar

Dökülmelere karşı önlem

Raporlama becerileri

Alarm ve uyarı cihazları

Kimyasal tehlikeler

Diğer tehlikeler

Tahliye prosedürleri

 • Acil durum müdahele ekipleri için ilave gerekler

Yangınla mücadele ekipmanlarının bakımı ve kullanılması

Kişisel koruyucu donanım ve kıyafetlerin bakımı ve kullanılması

Dekontaminasyon prosedürleri

İzleme araçlarının bakım v kullanımı

İletişim araçlarının kullanımı ve bakımı

Ekipmanı devre dışına alma ve faaliyete geçirme prosedürleri

Sıkışık alanlardan kurtarma

İlk yardım ve hayata döndürme

Eğitim programları

Eğitimin sıklığı ve düzeyi

haberli ve habersiz tatbikatlar

Kamu servisleri ile koordineli eğitimler

Eğitimin değerlendirilmesi

 

 1. DÖKÜMANTASYON

İşyeri denetimleri

Yasal denetimler

Acil olmayan düzeltici önlemler

Acil durumlar hakkında tarif ve bilgilendirme

Eğitim

Acil durum müdahele ekibindeki personelin sağlık durumu

Tesis içi kimyasal maruziyet durumu

 

EKLER

 1. Kimyasal envanter
 2. İşyeri ve eklentilerinin vaziyet planları
 3. Kat planları
 4. Tehlikeli atık ve diğer tehlikeli materyallerin konumları
 5. İtfaiye su alma ağızları, hidrantalar, yangın dolapları ve yangın söndürüülerin yerkleri
 6. Eğitim planı
 7. Eğitim değerlendirme kayıtları