İş Güvenliği Hizmetleri Erteleme

Bunu Paylaş:

 

28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinde değişiklik yapılarak 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü 31/12/2023 tarihine kadar ertelendi.  Erteleme geriye yönelik Temmuz ayının başından itibaren yapıldı.

İş Güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakabilme durumu da aynı tarihe kadar uzatılmış oldu. Bu durum 6331 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesinde düzenleniş olup, yürürlük zamanı aynı kanunun 38. maddesine bağlanmıştır.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 4 –
(1) (Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. 

7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ilgili maddeleri şu şekilde:

MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,

b) 10 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir