Denetim ve gözetim eksikliği tali kusur gerekçesi Y. Kararı

Bunu Paylaş:

Asıl işveren şirketin proje müdürünün, gerekli ve yeterli denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmediği için tali kusurlu olduğunun kabulü gerektiği, bu gerekçe ile asli kusurlu sayılamayacağı ile ilgili yargıtay kararı.

12. Ceza Dairesi         2016/11785 E.  ,  2019/2302 K.
“İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle öldürme
Hüküm : Sanıklar hakkında; TCK’nın 85/1, 62, 50/4-1.a, 52/2-4, 53/6. maddeleri gereğince mahkûmiyet

Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanıkların müdafiileri ile katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1)Katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Katılan vekilinin yokluğunda verilip 09/03/2015 tarihinde usulüne uygun şekilde tebliğ edilen hükmü, CMUK’un 310/1. maddesinde öngörülen yasal bir haftalık süre geçtikten sonra 17/03/2015 tarihinde temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi gereğince temyiz isteminin isteme uygun olarak REDDİNE;
2)Sanıklar … ve … hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar müdafiilerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
TCK’nın 53/6. maddesinde “belirli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde 3 aydan 3 yıla kadar bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınabileceğine karar verilebileceğinin düzenlendiği, bir mesleğin icrasının yasaklanabilmesi için ruhsatnameye bağlı olarak yürütülmesi gerekmekte olup, inşaat şirketi sahibi ve yetkilisi sanık … ile şantiye şefi sanık …’ın çalışmalarının ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir mesleklerden olmadığı nazara alınmadan çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde genel bir ifade ile “1 yıl süre ile bu mesleğin icrasından yasaklanmasına” karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak, yeniden yargılama gerektirmeyen bu hususun aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanıklar … ve … hakkındaki (1) numaralı hüküm 8. paragrafında yer alan 53/6 uygulanmasına ilişkin hüküm fıkrasının çıkarılması suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
3) Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-…. Adi Ortaklığı tarafından yapımı sürdürülen Kuşaklı Hes Barajı inşaatında derivasyon tüneli işi kalıp- beton, demir işçilik işlerinin yapımını üstlenen alt iş veren …. İnşaat Şirketinde kalıpçı olarak çalışan ….’nın 16/03/2012 tarihinde arkadaşları ile birlikte kalıp sökme çalışmalarını sürdürürken, Menge barajına su bırakılması sonucu çalışma alanında suyun yükselmeye başlaması ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle çalışanlara işin bırakılması talimatının verildiği, …. çalışma alanını terk ederken dengesini kaybederek Göksu nehrine düştüğü ve suyun debisine kapılarak gözden kaybolduğu, havanın aşırı rüzgarlı olması sebebiyle kurtarılamayarak suda sürüklendikten sonra barajın yaklaşık olarak beşyüz metre üst tarafında su yüzeyinde ölü olarak bulunduğu olayda, iskelenin kenarında düşmeyi önleyecek nitelikte korkuluk, ikaz ve uyarı levhalarının bulunmaması, suya düşme tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlara emniyet kemeri ve can yeleği verilmemesi, düşme anında düşen işçilerin nehire düşmelerini önlemek için yakalama ağları önleminin alınmaması sebepleriyle sanıkların kusurlu olduğu, açıklanan hususlardaki eksiklikler sebebiyle ölenin çalıştığı

…. İnşaat Şirketinin yetkilisi sanık …’ın asli kusurlu olduğu ancak işveren şirket proje müdürü sanık …’ın gerekli ve yeterli denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmediği için tali kusurlu olduğunun kabulü gerektiği, bu hususun soruşturma aşamasında alınan 29/07/2012 tarihli bilirkişi raporu ile de doğrulandığı gözetilmeksizin, sanık …’ın asli kusurlu olduğu yönünde hatalı değerlendirme içeren 03/11/2014 tarihli bilirkişi raporu dayanak gösterilerek sanık hakkında fazla ceza tayini,

2-TCK’nın 53/6. maddesinde “belirli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde 3 aydan 3 yıla kadar bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınabileceğine karar verilebileceğinin düzenlendiği, bir mesleğin icrasının yasaklanabilmesi için ruhsatnameye bağlı olarak yürütülmesi gerekmekte olup, proje yöneticisi inşaat mühendisi sanığın çalışmalarının ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir mesleklerden olmadığı nazara alınmadan çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde genel bir ifade ile “6 ay süre ile bu mesleğin icrasından yasaklanmasına” karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20/02/2019 oybirliğiyle karar verildi.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir