Tehlikeli İşte Çocuk İşçi Çalıştırmak Bilinçli Taksir

Bunu Paylaş:

Çocuk işçinin, kanunen çalışması yasak işte çalıştırılması, bilinçli taksir sebebi sayılmış.
12. Ceza Dairesi         2017/7033 E.  ,  2019/1781 K.

“İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle yaralama
Hüküm : TCK’nın 89/1, 89/2-a-b, 52/2, 4. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın yetkilisi olduğu metal çekyat malzemesi üretimi yapılan …. isimli iş yerinde işçi olarak çalışan 14 yaşındaki mağdurun hidrolikli baskı ve pres makinasında çalışırken parmağını pres bölümüne kaptırarak duyularından veya organlardan birisinin işlevinin sürekli zayıflaması ve hayat fonksiyonlarını orta(2) derecede etkileyecek nitelikte parmak ampütasyonuna neden olacak şekilde yaralandığı olayda, çocuk işçi olan mağdurun suç tarihinde yürürlükte bulunan 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği ek çizelgesine göre metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması niteliğindeki tehlikeli işler sınıfında çalıştırıldığı, yine suç tarihinde yürürlükte bulunan 06/04/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ek tablosuna göre,

çocuk işçi olan mağdurun bu iş kolunda çalıştırılmasının yasak olduğu anlaşılmakla, tehlikeli işlerden olduğu halde 14 yaşındaki mağduru hidrolikli baskı ve pres makinasında çalıştırarak işsağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli olan önlemleri ihmal eden, bu önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemeyerek dikkatsiz ve tedbirsiz davranan sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği ve tayin olunan cezasında TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 12/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir