İş Güvenliği Uzmanı Y. Kararı

Bunu Paylaş:

İş güvenliği uzmanının, İSG-Katip’de onaylanmış sözleşmesi bulunmadığı bu nedenle sorumlu tutulamayacağı yönünde itirazı Yargıtayca reddedilmiş.
12. Ceza Dairesi 2016/10578 E. , 2018/8687 K.
“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç: Taksirle öldürme
Hüküm: 1-Sanıklar …, … ve …
hakkında; beraat
2-Sanık … hakkında; TCK’nın 85/1, 62/1, 50/1-
a-4, 52/2-4.maddeleri uyarınca mahkumiyetTaksirle öldürme suçundan sanıklar …, … ve …’in beraatlerine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından; sanık …’in mahkumiyetine ilişkin hüküm ise sanık … ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Doğan taşımacılık şirketinde forklift operatörü olarak görev yapan ölen … idaresindeki forkliftin, yol yapım çalışmasının yapıldığı İskenderun Organize Sanayi Bölgesi içinde, 10 metre genişliğindeki yolda, gündüz, yağmurlu havada, yük olmadan seyir halinde iken, önünde yol yapımı olması nedeni ile güvenlik görevlisinin ikazı üzerine geriye dönmek istediği sırada, forkliftin arka tekerinin, yol yapımı sırasında açılan çukura düşmesi sonucu devrildiği olayda; devrilmiş forklift niteliğinde vasıtanın gerekli stardart ekipmanlara sahip olmadığı gerekçesi ile tebliğnamede … taşımacılık şirketinin sorumlu ve yetkili kişileri hakkında dava açılması ve açılan davanın iş bu dava ile birleştirilerek, sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulduğundan bahisle bozulması istenmiş ise de;Soruşturma aşamasında iş güvenliği uzmanından alınan 13.02.2015 tarihli bilirkişi raporunda, “görevlendirilen forkliftin üzeri havanın yağışlı olması sebebi ile şeffaf branda ile kapatıldığı, bu da yağış anında ve sonrasında görüş mesafesini düşüreceğini gözönünde bulundurmayan … Taşımacılık şirketi yetkilisi… ve İş güvenliği uzmanı

Veysel Sungur’un asli kusurlu olduğu”
olduğu görüşü verildiği, Cumhuriyet Savcılığı’nın 2014/17169 sayılı soruşturma dosyası ile … taşımacılık şirketi yetkilisi … ve İş güvenliği uzmanı Veysel Sungur hakkında, ek takipsizlik kararı verildiği ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmakla; CMK’nın 172.maddesinin (2) nolu bendine göre “ kovuşturmaya yer olmadığına karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz” amir hükmü gereği tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

1- Sanıklar …, … ve … haklarında kurulan beraat hükmüne yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanıkların taksirinin bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan , katılan vekilinin sanıkların kusurlu olduğuna, eksik incelemeye ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle beraata ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
2- Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik sanık ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin cezanın az olduğuna, sanığın ise İSG katip sisteminden iş güvenliği uzmanlığı sözleşmelerinin e-imza ile karşılıklı olarak imzalanması gerektiği halde, çalışma yapılan alanda kendisi ile imzalanan sözleşme olmadığına bu nedenle görevli ve yetkili olmadığı bölgeden sorumlu tutulmayacağına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 25.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.1 Response

  1. yaşar dedi ki:

    “İSG-Katip’de onaylanmış sözleşmesi bulunmadığı”
    başlık böyle ancak olayda “isg katip onayı var – çıktı alınıp imzaya sunulmamış”
    sizin söylediğiniz gibi olsaydı isg katip sistemine gerek olmazdı.
    saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir