Bilirkişilik Başvurusu 2018 İSG Yeniden Başvuru Açılması

Bunu Paylaş:

Ankara Bilirkişi Bölge Kurulu 15 Mart 2018 tarihli ilanında (ilan için tıklayın.)

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 09/03/2018 tarihli “2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURUSU” ekinde bulunan EK-1 ve EK-2‘deki kısmen değişen şartlara göre yakın bir tarihte yeniden BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI YAPILACAĞINDAN, kısmen yenilenen uzmanlık alanları ve şartları kapsamında ve mevzuat çerçevesinde YAPILACAK 2. BAŞVURU İLANINDAN SONRA talebi bulunanların tekrar başvuru yapmaları gerekecektir.

hususu yer almıştır. Buradan yakın zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği alanı için yeniden başvuru açılacağı anlaşılmaktadır.Bilirkişilik Başvurusu 2018 İlan metni:

26/12/2017 TARİHİNDE RED EDİLENLER, 30/12/2017 TARİHİNDE KISMEN RED EDİLENLER İLE RED EDİLDİĞİ HALDE UYAP HATASI NEDENİYLE LİSTELERDE ÇIKMAYANLAR, 22/01/2018 TARİHİNDE EKSİKLİKTEN RED EDİLENLER İLE 30/01/2018 TARİHİNDE EKSİKLİKTEN KISMEN RED EDİLENLERİN İTİRAZLARINA DAİR ALINAN KARARLARA İLİŞKİN DUYURU

1-) 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ANKARA, AKSARAY, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI, DÜZCE, ESKİŞEHİR, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR, SİVAS, YOZGAT ve ZONGULDAK illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.2-) Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.

3-)Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde,

a-) 26/12/2017 tarihinde bilirkişilik başvuruları red edilenlerin,

b-) 29/12/2017 tarihinde bilirkişilik başvurularının bir kısmı kabul edilmekle beraber bir kısmı red edilenlerin,

c-)22/01/2018 tarihinde eksik evrakı bulunanların değerlendirilmesi neticesinde başvuruları red edilenlerin,

d-)30/01/2018 tarihinde eksik evrakı bulunanların değerlendirilmesi neticesinde başvurularının bir kısmı kabul edilmekle beraber bir kısmı red edilenlerin,

Listelerinin ilanen yayımlandığı ve yapılan ilanlarda 30 gün içerisinde İTİRAZ edilebileceği belirtilmiştir.

4-) Kurulumuzun 13/03/2018 tarihli toplantısında yukarıda 3 numaralı bentte belirtilen,

a-) 26/12/2017 tarihinde bilirkişilik başvuruları red edilenlerin,

b-) 29/12/2017 tarihinde bilirkişilik başvurularının bir kısmı kabul edilmekle beraber bir kısmı red edilenlerin,

c-)22/01/2018 tarihinde eksik evrakı bulunanların değerlendirilmesi neticesinde başvuruları red edilenlerin,

d-)30/01/2018 tarihinde eksik evrakı bulunanların değerlendirilmesi neticesinde başvurularının bir kısmı kabul edilmekle beraber bir kısmı red edilenlerin,

İtirazları değerlendirilmiş olup, itirazları kabul edilen, itirazları reddedilenler ile itirazları kısmen kabul-kısmen reddedilenlerin listesi tek bir liste halinde ekte bulunmaktadır.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ (22/03/2018 tarihinde)

5-)Daha önceki başvurularında hiç bir uzmanlık alanında talepleri kabul edilmeyip itirazları üzerine itirazları kabul veya kısmen kabul edilenlerin 6754 S.K.’un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, takvimin sıkışıklığı da dikkate alınarak 22/03/2018 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

6-) Ankara (Doğu-Batı) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarının yetki çevresinde bulunan Ankara ili ve ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yeminleri 22/03/2018 günü saat 09:30-12:00 ile 13:30-16:00 saatleri arasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Söğütözü – Çankaya/ANKARA adresinde bulunan binasında yapılacaktır.

7-) Daha önceki başvurularında en az bir uzmanlık alanında başvuruları kabul edilip 2018 yılı bilirkişi listesine kaydedilenler, daha önce yeminlerini yaptıklarından tekrar yemin etmelerine gerek bulunmamaktadır. (2018 yılı bilirkişi listeleri için daha önce yemin etmiş bilirkişiler tekrar yemin etmeyeceklerdir.)

😎 Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

9-) 22/03/2018 tarihinde yeminini yapanların yemin tutanaklarının ilgili komisyonlardan gelmesinde geçecek süre, 09/03/2018 tarihinde Bilirkişilik Dairesi Başkanlığınca yayımlanan “2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURUSUNA” göre UYAP’ta yapılması gerekli düzeltme ve eklemeler ile yetki belgelerinin hazırlanması ve yeni kabul edilen bilirkişiler ile yeni uzmanlık alanlarının bilirkişi sicil ve listesine kaydedilmesi gibi işlemler dikkate alınarak ilgililerin de dahil olduğu nihai liste bu işlemler bittikten sonra yayımlanacaktır.10-) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 09/03/2018 tarihli “2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURUSU” ekinde bulunan EK-1 ve EK-2’deki kısmen değişen şartlara göre yakın bir tarihte yeniden BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI YAPILACAĞINDAN, kısmen yenilenen uzmanlık alanları ve şartları kapsamında ve mevzuat çerçevesinde YAPILACAK 2. BAŞVURU İLANINDAN SONRA talebi bulunanların tekrar başvuru yapmaları gerekecektir.

11-) 6754 sayılı Kanunun 15/1 maddesi uyarınca ekli listenin tebliğ yerine geçen yayımlandığı bu tarihinden itibaren (15/03/2018 tarihinden itibaren) 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesine dava açılabilecektir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 15/03/2018

15/03/2018 TARİHLİ LİSTE