Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bunu Paylaş:

15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili yönetmeliğin iki maddesinde değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişiklikler şu şekildedir: 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre Millî Savunma Bakanlığınca; nükleer tesisler ile ilgili yangın güvenlik tedbirleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İl ve ilçelerdeki hükümet konağı için İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ve anılan Bakanlık tarafından belirlenen tahsis şekline göre il emvaline gönderilen,”

MADDE 3- İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Değişiklikler işlenmiş)