Bilirkişilik Başvurusu 2018 İSG Uzmanlık Alanı Eklendi

Bunu Paylaş:

29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru(tıklayın)  ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.
Buna göre aşağıda bağlantıları verilen uzmanlık ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin listede 831 sıra no da 63 ana kod ile “İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ” uzmanlık alanı eklenmiştir.

EK 1: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları

EK 2: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilirkişilik yapabilmek için şu şartların sağlanması gerekmektedir:

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş; A, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak.
3- İş yeri hekimleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup iş yeri hekimliği belgesine sahip olmak.
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uzman veya müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren
belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
 Uzmanlık alanı kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Uzmanlık alanında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki
başarıları bulunanlar,
dikkate alınarak değerlendirme yapılır.