Marmara Park Yangını – Yargıtay Kararı

Bunu Paylaş:

11 Mart 2012’de Esenyurt’ta Marmara Park AVM inşaatında çalışanların kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu 11 çalışan yaşamını yitirmişti.

12. Ceza Dairesi         2017/3141 E.  ,  2017/5745 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

Taksirle öldürme ve taksirle yangına neden olma suçlarından sanıklar …, … …, ., …, …’ın beraatlerine, taksirle öldürme suçundan sanıklar …,…, … …, …, …, …’nın mahkumiyetlerine ilişkin hükümler ile taksirle yangına neden olma suçundan sanıklar …, …, …,…, …, … haklarında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hükümler katılanlar vekilleri, sanık … Müdafi, sanık … müdafi, sanıklar …, …, … müdafi, sanık … müdafi, sanık … müdafi, sanıklar … ve … tarafından temyiz edilmekle, duruşmalı temyiz isteminde bulunan bir kısım katılanlar vekilinin katılımı ile, duruşmalı temyiz isteminde bulunan sanık … müdafinin ise yokluğunda duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Marmarapark Alışveriş Merkezi’nin inşaatında taşeron şirket olan… Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işçilerinin kaldığı, olay sonrası yapılan incelemelerde polyester malzemeden yapılma ateşe dayanaklı olmayan branda ile kaplı olan, tek çıkış kapısı bulunan, soğuk girişini önlemek üzere arkasının sunta ile kapatıldığı, içerisinde tavandan sarkıtma 3 adet ısıtıcının ve yerde 2 adet ısıtıcı ile su ısıtıcı makinalarının bulunduğu çadırda olay günü, tavandan geçen elektrik kablosundan çıkan kıvılcım ile birlikte çadır içinde kapının yanında sıralı vaziyette bulunan ve elektrik kablosuna 2-3 cm mesafede olan sünger yatakların bir anda alev alarak çıkışı engelleyecek şekilde kapının önüne yıkılması neticesinde 11 işçinin öldüğü, olay sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemede, çadıra çekilen elektrik hatlarının topraklamasının olmadığı, ana dağıtım panosunda 300 miliamper koruma eşikli yangın rölesinin bulunmadığı ve elektrikle çalışan aletler tarafından çekilen elektriği karşılayabilecek elektrik sisteminin tesis edilmemiş olduğu, çadırda yeterli sayıda yangın tüpünün bulunmadığı ve acil çıkış kapısının olmadığının tespit edildiği olayda,
1-Sanıklar …, …, …, …, … ve …’ün taksirle öldürme ve taksirle yangına sebebiyet verme suçlarından beraatlerine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Olayın oluş şekli ve dosya kapsamından, … İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde şantiye şefi olarak görev yapan, dosyada mevcut iş sözleşmesi ile görev tanımı belirtilen ve olaya konu eksikliklerin tespit edildiği, başkanlığını yaptığı ”… İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İSGFormları İSG-Ç Kurul Toplantı Tutanak Form”larında belirtilen ve dosyada mevcut 22.10.2011 tarihli .. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından olaya konu eksikliklerin giderilmesi için… Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirket ortağı ve yetkilisi sanık …’a bildirimde bulunulmuş olmasından, sanık …’ün eksikliklerden şirket yöneticilerini habedar etmiş olduğunun anlaşılması ile… Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde hakediş mühendisi olarak çalışan ve olaya konu alanda yetki ve sorumluluğu bulunmayan sanık … ile aynı firmada vasıfsız işçi olarak çalışan sanıklar Süleyman Arslan, …, …’ın ve anılan alışveriş merkezinin yapım işini dosya içinde mevcut sözleşme ile .. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne tüm sorumlulukları devrederek veren Marmara Garimenkul İnşaat ve Geliştirme Anonim Şirketi genel müdürü sanık …’ın olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığının anlaşılması karşısında,Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçlar açısından sanıkların kusurlarının bulunmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanlar vekillerinin, sanıkların kusurlu olduklarına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA,
1-Sanıklar …, …, …, …, …, … ve …’un taksirle yangına sebebiyet verme suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ve taksirle öldürme suçundan mahkumiyetlerine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Yukarıda izah edilen olayda;
1-.. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket ile… Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan dosyada mevcut anılan alışveriş merkezinin A bloğunun kaba inşaat işlerinin yapımını… Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin üstlendiği sözleşmenin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sözleşme ekinin 8. maddesinde, uyarılara rağmen önlem alınmaması halinde yaptırımlar uygulanabileceği ve gerekli görülmesi halinde sözleşmenin feshedilebileceği belirtilmiş olup, .. Şirketi tarafından… Şirketi’nin yetkililerinden sanık …’a hitaben 22.10.2011 tarihli yazı ile kazaya etken eksikliklerin tespit edildiğinin ve 8.madde uyarınca 31.10.2011 tarihine kadar eksikliklerin gidirilmesi, aksi takdirde personelin sağlık, emniyet ve güvenliğini risk altında bulunduran uygunsuzlukların taraflarınca giderileceğini, bedelin ise… Şirketi’nden tahsil edileceğinin bildirildiği görülmekle, .. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni temsil ve ilzama yetkili, iş yerinde iş emniyetinin sağlanması, talimat verme, gerekli tedbirleri alma ve sözleşme gereğince sözleşmeyi feshetme hususlarında yetki ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulup, dava açılması sağlanıp açılan davanın incelemeye konu dosya ile birleştirilip,
2- .. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, işyerinde ihtiyaç duyulan iş sağlığı ve güvenliği hususlarında gözetim, danışmanlık, risklerin tespiti ve güvenlik yöntemlerinin belirlenmesi, mevzuatta işveren sıfatıyla .. Şirketi’ne atfedilen iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kapsamında danışmanlık hizmetlerinin ifasının konu edildiği sözleşmeyi Miratek Limited Şirketi ile imzaladığı, dosyada mevcut 10.06.2011 -11.07.2011 -17.10.2011- 28.11.2011- 26.12.2011- 23.01.2012- 27.02.2012 tarihli, Miratek Şirketi’nde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan sanık …’in de katıldığı ve imzasının bulunduğu ” .. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İSG Formları İSG-Ç Kurul Toplantı Tutanak Form” larında tespit edilen eksikliklerin yine dosyada mevcut Miratek Şirketi tarafından 21.10.2011 tarihli, konu başlığı ” Koğuşların durumu hakkında ” olan, yazı ile bilgi için .. Şirketi’ne, gereği için… Şirketi’ne bildirimde bulunulduğu, 09.03.2012 tarihli yazı ile de panoda kaçak akım rölesinin olmadığının .. Şirket’ine bildirildiği görülmekle, anılan sözleşmenin 4.13 maddesinde ” Şirket’in, danışman uzmanlarına tehlikeden dolayı işi durdurma yetkisini vermiş kabul edileceği ” nin belirtilmesi karşısında, Miratek Limited Şirketi’ni temsil ve ilzama yetkili, iş yerinde iş emniyetinin sağlanması, talimat verme, gerekli tedbirleri alma ve işi durdurma hususlarında yetki ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulup, dava açılması sağlanıp açılan davanın incelemeye konu dosya ile birleştirilip,
3- Miratek Şirket’inde A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan, .. Şirketi’ne ait noter onaylı iş sağlığı ve güvenliği defterini tutan, anılan defterin çuvallar arasında olmadığı ancak 28.05.2011 -30.07.2011- 20.10.2011 -15.11.2011 tarihli dosyada mevcut bahsedilen deftere ait sayfaların incelenmesinden, kazaya konu eksiklikleri tespit ettiği görülen ve tanık olarak beyanı alınan, iş yeri güvenliğinden sorumlu olduğu anlaşılan … hakkında, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunularak hakkında dava açılması sağlandıktan sonra açılan davanın incelemeye konu dosya ile birleştirilip,
Bahsedilen belgeler dikkate alınarak olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, sanıkların kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları birlikte değerlendirilerek sorumluluklarının tespiti yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanıklar müdafilerinin ve katılanlar vekillerinin, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 30/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TEFHİM ŞERHİ:

30/06/2017 tarihinde verilen iş bu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Osman PARLAK huzurunda, duruşmada hazır bulunan bir kısım katılanlar vekili Av. …’ün yüzüne karşı, 30/06/2017 tarihinde usulen ve açık olarak tefhim olundu.