Ekipman ve tesisat periyodik kontrol

Bunu Paylaş:

 Teftişlerde İstenilen Periyodik Kontrol Belgeleri Yazdırılabilir Kısa Liste 🖶

 
İş Ekipmanının Yapılacak Kontrolleri:

 • İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından yapılacak kontroller. Kayıt tutma şartı yok.
 • Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında günlük çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır.
 • haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili olduğu standartların veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla yapılacak periyodik muayeneler. Kayıt altına alınır ve raporlanır.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 1.3

İş Ekipmanının Periyodik Kontrol Raporunda Bulunacak Bölümler:

 1.  Genel Bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.
 2. İş Ekipmanına Ait Teknik Özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.
 3. Periyodik Kontrol Metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.
 4. Tespit ve Değerlendirme: Raporun bu bölümünde EK-III madde 1.7.3’te belirlenen kurallar ve yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK-III madde 1.7.2’de yer verilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.
 5.  Test, Deney ve Muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir.
 6.  İkaz ve Öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.
 7. Sonuç ve Kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.
 8. Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir. İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya her bir branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 1.7

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Uygunsuzluk Tespit Edilmesi:

ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 1.9

Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları:

Basınçlı Kap ve Tesisatlar

Hidrostatik Test

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 2.1.1.

Basınçlı Kap ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri İle İlgili Mevzuat:

Basınçlı Kapların ve Tesisatların Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişiler:

Makine Mühendisleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri

Makine veya Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler

Makine Tekniker veya Yüksek Teknikerleri

Basınçlı Kapların ve Tesisatların Tahribatsız Muayenesini Yapmaya Yetkili Kişiler:

TS EN ISO 9712 (Tahribatsız muayene – Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi) standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 2.1.3.

Basınçlı Kap ve Tesisatların Periyodik Kontrol Süreleri İle Kontrol Kriterleri
EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kalorifer kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 303-5 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre belirtilmemişse

3Yıl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Taşınabilir asetilen tüpleri TS EN ISO 10462 standartında belirtilen sürelerde TS EN ISO 10462 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manifoldlu asetilen tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN ISO 13088, TS EN 13720 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manifoldlu tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13385, TS EN ISO 10961 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 10 Yıl TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) 10 Yıl TS  EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.
Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 1440 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Basınçlı hava tankları(2), (3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kriyojenik tanklar TS EN ISO 21009-2 standartında belirtilen sürelerde. TS EN ISO 21029-2, TS EN ISO 21009-2, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Tehlikeli sıvıların(4), (5)bulunduğu tank ve depolar 10 Yıl API 620API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(4) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

(5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

(*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standartı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 2.1.4.

Kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolü

Kaldırma Testi

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 2.2.1.

Kaldırma Ekipmanlarının Kontrollerini Yapacak Kişiler

makine mühendisleri

makine bölümü mezunu teknik öğretmenler

metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler

makine tekniker veya yüksek teknikerleri

Kaldırma Ekipmanlarının Tahribatsız Muayenesini Yapmaya Yetkili Kişiler:

TS EN ISO 9712 (Tahribatsız muayene – Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi) standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 2.2.2.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yapı İskeleleri(6),(7) Standartlarda süre belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5) Asansörler ile ilgili standartlar; 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamı haricinde kalan işyerlerinde dikkate alınır.

(6) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

(7) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

(8) (Ek:RG-24/4/2017-30047)  Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 2.2.3.

Asansör Periyodik Kontrol

Asansörlerin periyodik kontrolü için Asansör Yönetmeliği kapsamında olanlar ve olmayanlar için iki ayrı yol izlenecektir.

Asansör Yönetmeliği kapsamında olanlar için: Asansör Yönetmeliği kapsamında olmayanlar için:
A tipi muayene kuruluşu tarafından düzenlenmiş kontrol belgesi aranır. İş Ekipmanları Yönetmeliği Ek-III Tablo-2 Kaldırma ve/veya İletme Araçları satırı üzerinden işlem yapılır.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29757 yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamında olan asansörler için:

Asansör Yönetmeliği kapsamı:

Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşılabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörler ve bu asansörlerde kullanılan aşağıda listelenen asansör güvenlik aksamları:

1. Durak kapılarını kilitleme tertibatları.

2. Ek-I’in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatlar.

3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar.

4. Tamponlar

a) Enerji depolayan tamponlar:

1) Doğrusal olmayan,

2) Dönüş hareketi sönümlemeli.

b) Enerji harcayan tamponlar.

5. Düşmeleri önleyen cihaz olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatları.

6. Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik tertibatları.

Kapsam dışında olanlar:

a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertibatlarını,

b) İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını,

c) Füniküler dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,

ç) Askeri veya polisiye amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri,

d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını,

e) Maden ocağı vinçlerini,

f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını,

g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,

ğ) Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dâhil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,

h) Dişli rayda çalışan trenleri,

ı) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını,

Kapsam dahilindeki asansörler için  24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği‘ne göre A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrolünün yapıldığına dair belge aranır.

A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve belediyeler veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idareler ile protokol imzalamış olmaları gerekir.

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’e göre A tipi Muayene kurulu tarafından düzenlenecek rapor örneği için tıklayın.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29757 yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamında olmayan asansörler için:

Asansör Yönetmeliği Kapsamında olmayan asansörlerin periyodik kontrolleri için  İş ekipmanları yönetmeliği 2017 Ek-III Tablo 2 “Kaldırma ve/veya iletme araçları” satırı dikkate alınır.

Tesisatların Periyodik Kontrolü:

Tesisatların Kontrollerini Yapacak Kişiler:

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

İş ekipmanları yönetmeliği 2017 ilgili maddesi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 EK-III 2.3.2, 2.3.3.

Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.
Akümülatör, Transformatör 1 Yıl İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yangın Söndürme cihazı TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen sürelerde TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

Tezgâhların periyodik kontrolü

 Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir.

Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir