2018 Yılı Harcırah Tutarları 2018 H Cetveli

Bunu Paylaş:

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31/12/2017 tarih 30287 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlandı. Bilindiği üzere devlet memurlarına verilecek harcırahlar bu kanuna bağlı H Cetvelinde belirtilmektedir.

Denetim, soruşturma ve inceleme ile görevli müfettişlerden,  ülke düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara en yüksek memur harcırah tutarının 1,3 katı, bölge düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara 1,1 katı, il düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara 0,9 katı ödeme yapılacaktır.

2018 Yılı H Cetvelinde en yüksek memur harcırahı 51,60 ₺ olarak belirlendiğinden, ülke düzeyinde denetim yapan müfettiş harcırahları için 2018 yılı gündelik tutarı 67,08 ₺ olacaktır. Konaklama için günlük tutar 100,62 ₺ olacaktır.

 


Google Reklamları
 


Müfettişler için 2018

  • Gündelik: 67,08 ₺

  • Konaklama: 100,62 ₺

geçici görevli olanların konaklama giderleri ilk 10 gün yevmiyelerinin %50 artırımlı tutarına kadar sonraki 80 gün yevmiyelerinin %50 sine kadar sonraki 90 gün için ise yevmiye ve gündelik tutarlarının %40 ına kadar olan kısım ödenebilecektir. Denetim elemanları süre sınırı olmadan denetim ve inceleme görevlerinde denetim yevmiyelerinin %50 artırımlı kısmına kadar konaklama bedeli alabileceklerdir.

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU için tıklayın.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli:

 

Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik Miktarı
A- a)   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 67,40
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 61,50
B- Memur   ve Hizmetlilerden: Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                      15,80
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    15,25
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.