Bilirkişilik Başvuru Takvimi

Bunu Paylaş:

Bilirkişi Başvuru Tarihleri 2018

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru tarihleri: 1 – 11 Aralık 2017

Başvuruların değerlendirilmesi: 12 – 21 Aralık 2017

Başvuruları kabul edilenlerin ilanı: 22 Aralık 2017

Yemin tarihleri: 22 – 26 Aralık 2017

Listelerin ilanı: 29 Aralık 2017

2018 yılı bilirkişilik başvuru formu için tıklayın.

2018 yılı bilirkişilik başvuruları için gerekli belgeler:

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

1- Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişiler başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.

b) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.

ç) Daire Başkanlığı tarafından temel ve alt uzmanlıklara göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

f) Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.

g) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

ğ) Banka hesap numarası.

2- Başvuru için gerekli belgelerin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

3- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Detaylı Bilgi ve Bilirkişilik Daire Başkanlığının İlanı İçin Tıklayın.

Bilirkişik Bölge Kurulları Web Adresleri ve Bölge İlanları: