SEVESO (BEKRA) Yükümlülükleri Ertelendi

Bunu Paylaş:

18 Temmuz 2017 Tarihli ve 30127 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi veEtkilerinin  Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Büyük kaza önleme politikası ve güvenlik raporlarına ilişkin yükümlülükler 31/12/2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Risk seviyesini azaltma ve acil durum planı ile ilgili yükümlülükler ise 1/7/2019 tarihine kadar ertelenmiştir:
 

–MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Büyük kaza önleme politikası ve güvenlik raporlarına ilişkin mevcut uygulamalar ile sonuçları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu ve 11 inci madde hükümleri 31/12/2018 tarihine kadar uygulanmaz. 31/12/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 10 uncu ve 11 inci maddeler çerçevesinde yürütülen işlemler hüküm ifade etmez. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen güvenlik raporları kuruluşlara iade edilir.–

 

İlgili Yönetmeliğin Güncel hali için: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin  Azaltılması Hakkında Yönetmelik